+302421032531 iovath@yahoo.gr

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης (Ι.Ο.Β.Α.Θ.)

Άρθρο 1
ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ
Το Σωματείο ιδρύθηκε με έδρα την πόλη του Βόλου, υπό την επωνυμία «ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - Ι.Ο.Β.Α.Θ» με την υπ` αριθ. 65/1983 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου, καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό 740, και αναφέρεται κατωτέρω συντομογραφικά ως «o Σύλλογος» ή «το Σωματείο».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
α/ Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη του θαλασσινού πνεύματος, η παρόρμηση στην αγάπη για την θάλασσα, η διάδοση και εκλαΐκευση της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης και της ιστιοπλοΐας γενικότερα και η ηθική υποστήριξη των ναυτικών αθλητικών συμφερόντων με την αρμονική συνεργασία των μελών με ντόπιους και αλλοδαπούς ναυτικούς Ομίλους. Στους σωματειακούς σκοπούς συμπεριλαμβάνονται η ίδρυση και λειτουργία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Σχολών Εκμάθησης Ιστιοπλοΐας, με σκοπό την προσέλκυση και εκπαίδευση ανηλίκων, αλλά και ενηλίκων στην ιστιοπλοΐα και τον ναυταθλητισμό γενικότερα , αλλά και ίδρυση και λειτουργία και άλλων κλάδων άθλησης, όπως ενδεικτικά η κωπηλασία, κανόε καγιάκ, SUP, κολύμβηση, υδατοσφαίριση κλπ.

β/ Το σωματείο γίνεται με βάση τα στο αθλητικό νόμο προβλεπόμενα μέλος υπερκείμενων αθλητικών αρχών (ομοσπονδιών, Ενώσεων κλπ) ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το σωματείο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών των οποίων τυγχάνει μέλος με έναν αντιπρόσωπο του, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικών τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις των αθλητικών Ομοσπονδιών αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξούσιου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

γ/Το σωματείο αιτείται και λαμβάνει ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην οικεία αθλητική νομοθεσία, αλλά και εγγράφεται υποχρεωτικά στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ της ΓΓΑ, προκειμένου να λαμβάνει μέρος σε πανελλήνια και διασυλλογικά πρωταθλήματα και να χρησιμοποιεί νόμιμα τις αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 ν.2725/99, όπως εκάστοτε ισχύει σε συνδυασμό με άρθρο 124 ν.4714/2020, όπως εκάστοτε ισχύει).

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Μέσα για επίτευξη των σκοπών είναι η οργάνωση και συμμετοχή σε αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, μαθημάτων, διαλέξεων, θαλασσίων εκδρομών και εορτών, απόκτηση ιδιοκτήτων πλοιαρίων αγώνων, εκπαίδευση αθλητών καθώς και κάθε άλλο μέσο που κρίνεται σκόπιμο και δεν αντιτίθεται προς το νόμο, το παρόν καταστατικό και τους κανονισμούς της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο) κλπ αθλητικών Ομοσπονδιών των οποίων το σωματείο δύναται να καταστεί μέλος.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ
α/ Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Τα μέλη πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 180 έτος της ηλικίας τους. Δεν επιτρέπεται διάκριση των μελών σε τακτικά, δόκιμα κλπ.

β/ Η εγγραφή νέων μελών στο σωματείο, τα οποία συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν εμπίπτουν σε κωλύματα εγγραφής και περιορισμούς, όπως ορίζονται στο ν.2725/1999, όπως τροποποιηθείς ισχύει, γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

γ/ Δεν απαιτείται η ανωτέρω πρόταση δύο (2) μελών του ΙΟΒΑΘ προκειμένου περί εγγραφής ως μελών, αθλητών του οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

δ/ Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονέμει τον τίτλο του επιτίμου μέλους σε μέλη του Σωματείου ή και εκτός Σωματείου πού έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο ή στον αθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη στερούνται δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. πλην όμως μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις λοιπές εκδηλώσεις του Σωματείου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε διάκριση, (οικονομική ή άλλη) μεταξύ των μελών του Σωματείου. Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος.

ε/ Όλοι οι αθλητές είναι αθλητικά μέλη αυτού.
Μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και ύστερα από αίτησή τους και την αποχώρησή τους από την ενεργό συμμετοχή τους στα αθλητικά τμήματα, δύνανται να εγγραφούν μέλη του Σωματείου εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αγώνας είναι αυτός πού διοργανώνεται από την αρμόδια αθλητική Ομοσπονδία ή με έγκρισή της και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2725/99.
Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές του αθλήματος ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο αθλητικό σωματείο και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του, ή ειδικός συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του Ομίλου:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
ε) Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης που καλλιεργεί το σωματείο δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του αθλητικού σωματείου, και η τυχόν εκλογή, είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο.
στ) Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου αναφορικά με τους κλάδους άθλησης που καλλιεργούνται από αυτό. Δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
ζ) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ένωση ή ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
η) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ω ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
θ) Εφόσον το σωματείο σε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί συστήσει ΤΑΑ ή ΑΑΕ ή μετέχει σε πρωταθλήματα ως προς τα οποία διεξάγονται πάσης μορφής τυχερά παιχνίδια δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου του, μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:
(α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα`, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
ι) Μέλος στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα εγγραφής και περιορισμούς που αναφέρονται ως ανωτέρω και στα τυχόν πρόσθετα άρθρα της αθλητικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν.4622/2019, όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
α/ Όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου για κάθε θέμα που εισάγεται προς συζήτηση καθώς και στις εν γένει δραστηριότητες του σωματείου. Τα ταμειακά ενήμερα μέλη του σωματείου αποκτούν μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την εγγραφή τους δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, σε περίπτωση δε που τα πρόσωπα αυτά αποτελούν επιπλέον και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου αποκτούν και δικαίωμα να ορίζονται ως αντιπρόσωποι του σωματείου σε Γενικές Συνελεύσεις των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών. Η προϋπόθεση της παρέλευσης ενός (1) έτους από την εγγραφή μέλους για την απόκτηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν ισχύει για τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών.

β/Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται προς το καταστατικό και τους κανονισμούς του σωματείου και των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του σωματείου και των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές του αθλητισμού, του ολυμπιακού ιδεώδους και του φιλάθλου πνεύματος και να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο και συγκεκριμένα να καταβάλλουν στο σωματείο παράβολο αρχικής εγγραφής και μηνιαία συνδρομή, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ/Τα μέλη του Συλλόγου ιδίως οφείλουν:
1.Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και των εσωτερικών κανονισμών, τον Κανονισμό αθλημάτων ως και τον Κανονισμό Λιμένος και να προσπαθούν να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του,
2.Να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου, να δέχονται και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία που τους ανατίθεται και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές του,
3.Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στα εντευκτήρια, στις αθλήσεις, στους αγώνες και σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
4.Να καταβάλλουν έγκαιρα τη συνδρομή τους και τις πρόσθετες εισφορές που έχουν εγκριθεί νόμιμα.

δ/Κάθε μέλος με ανάρμοστη διαγωγή , μη τήρηση των καταστατικών του υποχρεώσεων ή με συμπεριφορά αντίθετη με τα συμφέροντα του Σωματείου παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τα, κατά τα λοιπά προβλεπόμενα, στην συνέχεια του παρόντος.

ε/ Κάθε μέλος συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, εφόσον είναι ταμιακά τακτοποιημένο δικαιούται να παρευρίσκεται στις Γ.Σ., να παίρνει το λόγο, να εκφέρει τη γνώμη του σε κάθε θέμα και να ψηφίζει.
Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν, όταν κρίνουν χρήσιμο, έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις ως και τυχόν παράπονα προς τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου. Τα μέλη δικαιούνται να ασκούν γενικά όσα το Καταστατικό, οι αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και ο Νόμος δίνει σε αυτά δικαίωμα

Άρθρο 7
α/ Τα μέλη καταβάλλουν για δικαίωμα εγγραφής 30 Ευρώ και 36 Ευρώ ως ετήσια συνδρομή. Τα πιο πάνω δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση της Γ. Συνέλευσης, χωρίς να χρειάζεται η ειδική απαρτία που προβλέπεται για την τροποποίηση του καταστατικού.

β/ Όποιος καθυστερεί συνδρομή ενός έτους διαγράφεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και μετά από έγγραφη προειδοποίηση του Ταμία. Ο Ταμίας κάθε μήνα υποχρεούται να υποβάλει στο Δ.Σ. κατάσταση καθυστερούντων να εκπληρώσουν την μηνιαία εισφορά για διάστημα πάνω από ένα χρόνο, μαζί με αντίγραφο της έγγραφης προειδοποιήσεως στον οφειλέτη. Κάθε διαγραφή αναγγέλλει ο Γεν. Γραμματέας στη Γεν. Συνέλευση και στον Έφορο του Σωματείου. Οι διαγραφόμενοι μπορούν με αίτησή τους και μετά από απόφαση του Δ.Σ., αφού καταβάλλουν τις καθυστερούμενες συνδρομές τους, να επανέλθουν στο Σωματείο.

γ/Όποιος καθυστερεί να εκπληρώσει τη συνδρομή του ή άλλες οικονομικής φύσεως υποχρεώσεις προς το Σωματείο δεν έχει δικαίωμα να μετέχει στη Γενική Συνέλευση ούτε να ψηφίζει αν δεν καταβάλει στο ταμείο του Σωματείου τα καθυστερούμενα πριν την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 8
α/ Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται και με οικειοθελή αποχώρηση του μέλους. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σωματείο οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

β/ Κάθε μέλος παραιτούμενο ή διαγραφόμενο από τον Όμιλο, δεν έχει καμία απαίτηση για τα χρήματα που έχει καταβάλει ή για τυχόν ευεργετικές παροχές ή εξυπηρετήσεις που απέκτησε όσο χρόνο ήταν μέλος του Σωματείου. Το μέλος που αποχωρεί εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στο Σωματείο για τις υποχρεώσεις του, τις οποίες ανέλαβε καθ` όσον χρόνο ήταν μέλος του.

Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
α/ Πόροι του Συλλόγου είναι:
1) Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές των μελών, οι έκτακτες εισφορές και κάθε είδους παροχή,
2) πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου,
3) έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων του Συλλόγου,
4) έσοδα από εκδηλώσεις του Συλλόγου. Κρατικές επιχορηγήσεις ή Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή Νομικών προσώπων που γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο Νόμος,
5) έσοδα από συμβάσεις χορηγίας και διαφήμισης και
6) έσοδα από εκμάθηση των αθλημάτων που καλλιεργεί.

β/ O Σύλλογος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του Δ.Σ να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών το αναγκών.
Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ, 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (πδ. 186/1992.) Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Σωματείου.

γ/ Επιτρέπεται στο Σύλλογο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική και οικονομική εκμετάλλευση.
Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνον κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ. καταχωρούμενης εις τα πρακτικά αυτού, υπέρ των σκοπών του. Η καθ` οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ιδιόκτητων χώρων του Σωματείου γίνεται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ/ Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο καταστατικό. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση ή η αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Κατ` εξαίρεση αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 ΚΠολΔ δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη Διοίκηση του Σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γ. Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών.

ε/ Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους καταρτίζει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επομένου έτους.

στ/ Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή του σωματείου σε άλλο σωματείο ή η μεταγραφή αθλητή από άλλο σωματείο επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων - Εξόδων των δύο σωματείων (άρθρο 33 παρ. 3 του ν.2725/1999).

Άρθρο 10
ΒΙΒΛΙΑ
1) Το σωματείο τηρεί τα πιο κάτω βιβλία:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών: Σε αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η προσωπική θυρίδα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ημερομηνία εγγραφής, διαγραφής και επανεγγραφής κάθε μέλους

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στα στοιχεία β και γ βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Αυτά συντάσσονται από το γραμματέα της Γ.Σ. και το γενικό γραμματέα του Δ.Σ. αντίστοιχα και υπογράφονται, το μεν με στοιχεία β βιβλίο από τον πρόεδρο και το γραμματέα της Γ.Σ., το δε με στοιχεία γ από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων

Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από το γενικό γραμματέα

ε) Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές του σωματείου.

στ) Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου
Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον ταμία.

2) Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Επίσης τηρούνται και όσα άλλα βιβλία προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις νόμων, που θεωρούνται από τα προβλεπόμενα από αυτές όργανα. Τα βιβλία δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά, εφόσον η κείμενη νομοθεσία και οι επιβλέπουσες το σωματείο αρχές (ΓΓΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Περιφέρεια, κλπ φορολογικές και διοικητικές αρχές) το επιτρέπουν.

Άρθρο 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.Η Διοίκηση του σωματείου αποτελείται αποκλειστικά από τα μέλη αυτού.

2. Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που αποτελείται από πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία, Έφορο Εντευκτηρίου και Δημοσίων Σχέσεων, Έφορο Αθλητισμού και Σχολών εκπαιδεύσεως και Σύμβουλο.
Ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τον πρόεδρο και τους έξι (6) συμβούλους ο πρόεδρος συγκαλεί την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., με σκοπό τη συγκρότηση του σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Ειδικότερα: Ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκλεγέντων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών για ένα αξίωμα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν πάλι υπάρξει ισοψηφία, ακολουθεί κλήρωση.
Αν η θέση του προέδρου κενωθεί, λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με την διαδικασία της εκλογής για τα λοιπά αξιώματα, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά τη σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλο.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει μέσα σε 5 ημέρες στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στο σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο προεδρεία.
Στο ίδιο πρόσωπο του Δ.Σ. δεν μπορεί να συμπέσει και άλλο αξίωμα του ιδίου Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, εκ των οποίων οπωσδήποτε παρόντες πρέπει να είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Οι αποφάσεις του Δ.Σ., με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά στον παρόν ή στο νόμο, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν` αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου, όπως αυτές αναφέρονται στο επόμενο άρθρο, εκτός των περιπτώσεων εκποίησης και απόκτησης ακίνητης περιουσίας αυτού, για τις οποίες αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος και εκτός άλλων περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν και στο νόμο.

6. Το Δ.Σ. μπορεί ν` απονέμει ηθικές αμοιβές ή άλλες ειδικές διακρίσεις, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο και συμφέρον για το σωματείο.

7. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά μία (1) το μήνα, εκτάκτως δε όταν το συγκαλεί ο πρόεδρος ή αν ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν γνώμη, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

8. Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ., που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις αρχαιρεσίες.

9. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. , με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

10. Η ιδιότητα του μέλους είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

11.Σύναψη δανείου μεταξύ του σωματείου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση, που τυχόν γίνει είναι απολύτων άκυρη. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές άτοκες διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Δ.Σ., για την ανάγκη επειγουσών αναγκών.

12. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, που αρχίζει από την εκλογή του.

13. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το νέο Δ.Σ. δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

14. Το Δ.Σ., για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών του σωματείου, μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση, προπονητές υπαλλήλους, τεχνικούς συμβούλους και άλλο τεχνικό ή μη, προσωπικό.

15.Οι συνεδριάσεις του ΔΣ αλλά και των λοιπών συλλογικών οργάνων του σωματείου (ΓΣ, Εξελεγκτική, Πειθαρχικό Συμβούλιο κλπ επιτροπές) δύνανται να γίνονται και με αναγνωρισμένα από την κείμενη νομοθεσία ψηφιακά μέσα απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών του (διαδικτυακές διασκέψεις).

 

Άρθρο 12
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΣ
Το Δ.Σ. του Σωματείου έχει την διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, τη διεύθυνση των υποθέσεων και περιουσίας όπως και υπηρεσιών αυτού, αποφασίζει και επιλύει κάθε ζήτημα σχετικό προς τον σκοπό αυτού, το οποίο δεν έχει ανατεθεί ειδικά με το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Αποφασίζει για κάθε δαπάνη που έχει προβλέψει και εγκρίνει η Γεν. Συνέλευση από τον Προϋπολογισμό, διορίζει και απολύει έμμισθο ή άμισθο προσωπικό του Σωματείου και ορίζει αμοιβή αυτού.

Συντάσσει και υποβάλει στην Γεν. Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Προκηρύσσει και αθλοθετεί ναυτικούς αγώνες, ασκήσεις, οργανώνει γιορτές και εκδηλώσεις και φροντίζει για την ψυχαγωγία και ευχαρίστηση των μελών, όπως και για την εκπαίδευση αυτών. Εκλέγει και διορίζει επιτροπές για διοργάνωση και καλύτερη επιτυχία των γιορτών και αγώνων.
Συντάσσει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου και μεριμνά για την εφαρμογή και τήρηση αυτού.

Προβαίνει στην κατασκευή και εκμίσθωση εγκαταστάσεων και σκαφών και μεριμνά για την καλή συντήρηση αυτών ρυθμίζοντας για την διάθεση ή εκμίσθωση αυτών στα μέλη. Μπορεί λόγω εξαιρετικής ή επείγουσας ανάγκης το Δ.Σ. υπό την ευθύνη του και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την πρώτη συγκληθείσα Γενική Συνέλευση να προβεί σε δαπάνη που δεν έχει προβλεφθεί από τον ψηφισμένο προϋπολογισμό ή να κάνει υπέρβαση από το προϋπολογισθείσα δαπάνη υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες για κανένα λόγο δεν μπορούν να υπερβούν το 1/10 του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση όμως αυτή η απόφαση λαμβάνεται με παμψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.
Υποβάλλει, όπου πρέπει, υπόμνημα και γενικά ενεργεί με κάθε πράξη που εξυπηρετεί τον σκοπό και τα συμφέροντα του Σωματείου.
ΟΙ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου επικρατεί. Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία γίνεται μυστική, οπότε, αν υπάρχει ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται.
Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί κάτω των πέντε (5) και έχουν εξαντληθεί όλοι οι αναπληρωματικοί, ή δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικοί, γίνονται αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Άρθρο 13
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
O Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής ή κάθε φυσικού ή Νομικού προσώπου.
Συγκαλεί το Δ.Σ. ή την Γενική Συνέλευση σε συνεδρίαση και προεδρεύει των συνεδριάσεων κηρύσσων την έναρξη και τη λήξη αυτών, δίδει το λόγο εις τον αιτούντα και αφαιρεί αυτόν σε περίπτωση παρεκτροπής, κανονίζει την ημερήσια διάταξη στις συνεδριάσεις συμμορφούμενος προς τις αποφάσεις του Δ.Σ., απαγορεύει κάθε εκτός θέματος συζήτηση, κηρύσσει τη λήξη της συζητήσεως, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει τα κεκυρωμένα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε έγγραφο, δίνει λόγο των πράξεών του και του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται να καλεί μέλη του Σωματείου ή του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπλήρωση των προς τον ΙΟΒΑΘ υποχρεώσεων ζητώντας σε Κάθε περίπτωση απευθείας την εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού ή του Κανονισμού, παίρνει κάθε μέτρο εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Ομίλου, φροντίζει να τηρούνται πιστά και αυστηρά οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και προασπίζει γενικά τα συμφέροντα του Σωματείου.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος εκτελεί αμελώς τα καθήκοντά του και πολιτεύεται κατά τρόπο που βλάπτει τα συμφέροντα του Σωματείου μπορεί το Δ.Σ., μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 (δύο τρίτων) των μελών αυτού να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την αντικατάσταση ή μη του προέδρου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση που αποφασισθεί η αντικατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή νέου Προέδρου.

Άρθρο 14
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει σε κάθε του αρμοδιότητα ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος κατά κύριο λόγο προΐσταται των διαφόρων Επιτροπών.

Άρθρο 15
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο του Σωματείου, επιμελείται την αλληλογραφία και την γρήγορη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου, προσυπογράφει μετά του Προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Σ. για υποθέσεις γενικής φύσεως του Σωματείου, τηρεί βιβλίο ενταλμάτων πληρωμών, προσυπογράφοντας μετά του προέδρου, τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., φυλάει τη σφραγίδα του Σωματείου, συντάσσει με τον πρόεδρο τη λογοδοσία επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση κατά την τελευταία ετήσια συνεδρίαση αυτής.
Άρθρο 16
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του Σωματείου και ενεργεί κάθε είσπραξη εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί μετά από ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα κάθε πληρωμή, εφόσον αυτή αφορά δαπάνη προβλεπόμενη από τον ψηφισμένο προϋπολογισμό ή από τις ειδικές πιστώσεις, τηρεί ή δι` εντεταλμένων από το Δ.Σ. προσώπων με προσωπική του πάντοτε ευθύνη τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία, ευθύνεται για τις πράξεις του, συντάσσει κατά τρίμηνο ή όποτε ζητηθεί από το ΔΙΣ. λεπτομερή απολογισμό της χρηματικής καταστάσεως του Σωματείου, υποβάλλων τούτο στο Δ.Σ. και κάθε χρόνο συντάσσει τον γενικό απολογισμό της σωματειακής χρήσεως.

O Ταμίας καταθέτει εντός 8 ημερών στο όνομα του Σωματ